Wielkość liter

Sakrament Chrztu

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu (vitć spiritualis ianua) i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: "Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie".

Sakrament ten jest nazywany chrztem ze względu na główny obrzęd, przez który jest wypełniany: chrzcić (gr. baptizein) oznacza: "zanurzyć, pogrążyć"; "zanurzenie" w wodzie jest symbolem pogrzebania katechumena w śmierci Chrystusa, z której powstaje przez zmartwychwstanie z Nim jako "nowe stworzenie" (2 Kor 5,17; Ga 6,15).

Sakrament ten jest także nazywany "obmyciem odradzającym i odnawiającym w Duchu świętym" (Tt 3, 5), ponieważ oznacza i urzeczywistnia narodzenie z wody i z Ducha, bez którego nikt "nie może wejść do Królestwa Bożego" (J 3, 5).

"Obmycie to nazywane jest oświeceniem, ponieważ ci, którzy otrzymują pouczenie (katechetyczne), zostają oświeceni w duchu..." 7 Ochrzczony, otrzymawszy w chrzcie Słowo, "światłość prawdziwą, która oświeca każdego człowieka" (J 1, 9), "po oświeceniu" (Hbr 10, 32) staje się "synem światłości" (1 Tes 5, 5) i samą "światłością" (Ef 5, 8).

Chrzest jest najpiękniejszym i najwspanialszym darem Boga... Nazywamy go darem, łaską, namaszczeniem, oświeceniem, szatą niezniszczalności, obmyciem odradzającym, pieczęcią i wszystkim, co może być najcenniejsze. Darem - ponieważ jest udzielany tym, którzy nic nie przynoszą; łaską - ponieważ jest dawany nawet tym, którzy zawinili; chrztem - ponieważ grzech zostaje pogrzebany w wodzie; namaszczeniem - ponieważ jest święty i królewski (a królów się namaszcza); oświeceniem - ponieważ jest jaśniejącym światłem; szatą - ponieważ zakrywa nasz wstyd; obmyciem - ponieważ oczyszcza; pieczęcią - ponieważ strzeże nas i jest znakiem panowania Boga.

Żródło: Katechizm Kościoła Katolickiego, Dział drugi, Rozdział pierwszy, Artykuł I: Sakrament chrztu. 

Informacje praktyczne


Sakramentu chrztu w naszym Kościele udziela się w każdą niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 11.00. Zgłoszenia, wraz z wymaganymi dokumentami, należy dokonać w tygodniu przed planowanym chrztem.

Wymagane dokumenty


  • akt urodzenia dziecka wydany przez Urząd Stanu Cywilnego oraz kopia (ksero)

  • wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców

  • dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska i adresy zamieszkania), rok urodzenia

  • zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o możliwości pełnienia funkcji ojca lub matki chrzestnej (rodzicami chrzestnymi nie mogą być osoby żyjące w związkach niesakramentalnych lub niepraktykujące).

Ważne


Wszystkie sakramenty udzielane są zawsze w parafii właściwej dla swojego miejsca zamieszkania. W tym celu należy wcześniej w parafii zarejestrować się (osobiście w kancelarii lub przy okazji odwiedzin kolędowych). 

Rodziców (jeśli nie mają przeszkód) i chrzestnych obowiązuje spowiedź przed chrztem.

Chrzestnymi mogą być osoby, które ukończyły 16 lat, przyjęły sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego (chrzest, bierzmowanie, Eucharystię) i prowadzą życie zgodne z wiarą.

 

 
© 2024
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.