Wielkość liter

Akcja Katolicka

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy parafii św. Wojciecha w Białymstoku

    Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem wiernych katolików, którzy w zorganizowany sposób współpracują z hierarchią kościelną w realizacji celów apostolskiego Kościoła. Ten publiczny ruch katolików świeckich zmierza do większego nasycenia życia publicznego wartościami chrześcijańskimi i tym samym przeciwdziała rozwojowi prądów liberalnych i antyklerykalnych.

    Akcja Katolicka kształtowała swoje początki już w połowie XIX wieku podczas pontyfikatu papieża Piusa X. Jednak jej rozwój strukturalny nastąpił za kolejnego papieża Piusa XI, któremu nadano przydomek: „ojciec Akcji Katolickiej”. Orędownikiem powołania Akcji Katolickiej na terenie Polski był arcybiskup krakowski Adam Sapieha. Decyzję o formalnym jej utworzeniu podjęła Konferencja Episkopatu Polski w kwietniu 1930 roku. Zaraz potem opracowano Statut organizacyjny, który został zatwierdzony przez papieża Piusa XI. Za patrona Akcji Katolickiej obrano św. Wojciecha. Dzisiaj Stowarzyszenie posiada również drugiego patrona, którym jest św. Jan Paweł II.

Główną doroczną uroczystość członkowie Akcji obchodzą podczas święta Chrystusa Króla. Hymnem Stowarzyszenia jest pieśń „My chcemy Boga Panno Święta”. Na początku lat 30. nastąpił szybki rozwój organizacyjny polskich struktur Akcji Katolickiej. W poszczególnych diecezjach utworzono Diecezjalne Instytuty Akcji Katolickiej. Niższymi strukturami były oddziały dekanalne i parafialne. Przed wybuchem II wojny światowej liczba członków Akcji Katolickiej wynosiła 750 tysięcy. Od 1930 roku rozwinęła się działalność Akcji Katolickiej w archidiecezji wileńskiej, w tym również i w Białymstoku. Po wojnie, komunistyczna władza zakazała działalności Akcji Katolickiej, widząc w niej wroga ideowego. Dopiero po upadku reżimu komunistycznego i ugruntowania się III RP, w 1997 roku, Konferencja Episkopatu Polski reaktywowała działalność tego Stowarzyszenia. Błyskawiczny rozwój organizacyjny sprawił, iż obecnie w szeregach Akcji Katolickiej działa blisko 35 tysięcy osób, skupionych w około 1800 oddziałach parafialnych.

    Jako jeden z pierwszych powstał Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy kościele św. Wojciecha w Białymstoku. Został on powołany mocą Uchwały Zarządu Archidiecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej z dnia 16 października 1997 roku. Asystentem Kościelnym, czyli opiekunem duchowym Oddziału Akcji Katolickiej, mianowanym przez biskupa ordynariusza jest proboszcz parafii. Pierwszym był proboszcz Ksiądz Stanisław Szczepura, a obecnie funkcję tę pełni proboszcz Ksiądz Jan Wierzbicki. Członkowie Stowarzyszenia podczas Walnego Zebrania wybierają spośród siebie kilkuosobowy Zarząd na 3-letnią kadencję. Wyłoniony prezes Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej (POAK) otrzymuje nominację z rąk Arcybiskupa Metropolity Białostockiego. W poszczególnych kadencjach funkcję prezesa POAK przy parafii św. Wojciecha kolejno pełnili:

1.    Ryszard Tur - I kadencja (1997-2000)

2.    Jerzy Dąbrowski - II kadencja (2001-2003)

3.    Jerzy Dąbrowski - III kadencja (2004-2006)

4.    Tadeusz Rząca - IV kadencja (2007-2009)

5.    Tadeusz Rząca - V kadencja (2010-2013)

6.    Halina Dziejma - VI kadencja (2014-2017)

7.    Halina Dziejma - VII kadencja (2018-2021)

8.    Halina Dziejma - VIII kadencja (2022-2025)

Funkcję wiceprezesa przez siedem ostatnich kadencji pełni Zbigniew T. Klimaszewski.

Członkiem POAK może zostać parafianin, który ukończył 18 lat, po odbyciu rocznego stażu kandydackiego. Może on należeć do innych organizacji, które nie sprzeciwiają się nauce społecznej Kościoła. Obowiązkiem członków jest realizowanie celów Stowarzyszenia.

Zgodnie ze Statutem, podstawowym celem i zadaniem POAK przy parafii św. Wojciecha jest pogłębianie formacji chrześcijańskiej oraz organizowanie bezpośredniej współpracy katolików świeckich z hierarchią kościelną w prowadzeniu misji apostolskiej Kościoła. Cel ten jest realizowany przez: pogłębienie życia religijnego, moralnego, intelektualnego i kulturalnego oraz krzewienie wartości ewangelicznych w życiu społecznym, zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych Kościoła, a zwłaszcza reagowanie na zagrożenie wiary i moralności chrześcijańskiej, jak również branie aktywnego udziału w życiu społecznym, gospodarczym, kulturalnym i politycznym.

Podstawową formą pracy POAK są spotkania formacyjne odbywające się raz w miesiącu, w pierwszą środę po Mszy św. odprawianej o godz. 18.00. Głównym celem tych spotkań, w których uczestniczy Ksiądz. Asystent, jest pogłębianie formacji chrześcijańskiej poprzez wspólną modlitwę, rozważania oraz opracowywanie wybranych zagadnień teologicznych. Członkowie POAK referują przygotowane zagadnienia związane z przewodnim tematem roku, po czym następuje dyskusja. Spotkania te wzbogacają uczestników zarówno duchowo jak i intelektualnie.

Członkowie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej biorą aktywny udział w życiu parafii św. Wojciecha. Są zaangażowani w obsłudze Mszy św. Czytają Słowo Boże i modlitwę wiernych, zawierzając Bogu aktualne intencje, w tym intencje Akcji Katolickiej. W każdy pierwszy piątek miesiąca adorują Najświętszy Sakrament w kościele. Szczególnie ich aktywność widoczna jest w okresie Wielkiego Tygodnia. W Wielki Czwartek uroczyście dziękują kapłanom za ich misyjną pracę duszpasterską. W Wielki Piątek przewodniczą w Nabożeństwie Drogi Krzyżowej, a w Wielką Sobotę Adorują Grób Pański.

Członkowie POAK wykazują również aktywność poza parafią. Biorą udział w licznych pielgrzymkach i spotkaniach duszpasterskich. Uczestniczą w wielkopostnych dniach skupienia, corocznie organizowanych przez Archidiecezjalny Instytut Akcji Katolickiej. Biorą udział w jesiennym dniu skupienia w Świętej Wodzie, w listopadowym, patronackim święcie Akcji Katolickiej Chrystusa Króla Wszechświata a także w spotkaniach opłatkowych.

W skład Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej przy parafii św. Wojciecha wchodzi kilkunastoosobowa grupa lokalnej inteligencji o różnych zawodach. Są to urzędnicy, prawnicy, lekarze, nauczyciele i wykładowcy akademiccy. Swoją działalnością wzbogacają życie parafialne, szczególnie świeckich katolików. Parafialny Oddział AK nie jest ciałem zamkniętym i z serdeczną otwartością oczekuje na nowych członków.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
© 2024
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.