Wielkość liter

Publicystyka

Sakrament Bierzmowania

Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do "sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego", którego jedność powinna być zachowywana. Należy zatem wyjaśniać wiernym, że przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Istotnie, "przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej".

W Starym Testamencie prorocy zapowiadali, że Duch Pana spocznie na oczekiwanym Mesjaszu ze względu na Jego zbawcze posłanie. Zstąpienie Ducha świętego na Jezusa, kiedy Jan udzielał Mu chrztu, było znakiem, że jest On tym, który miał przyjść, że jest Mesjaszem, Synem Bożym. Jezus poczęty za sprawą Ducha świętego urzeczywistnia całe swoje życie i całe swoje posłanie w pełnej jedności z Duchem świętym, którego Ojciec daje Mu "z niezmierzonej obfitości" (J 3, 34).

Ta pełnia Ducha nie miała pozostać jedynie udziałem Mesjasza, ale miała być udzielona całemu ludowi mesjańskiemu. Chrystus wielokrotnie obiecywał wylanie Ducha. Spełnił najpierw tę swoją obietnicę w dniu Paschy, a następnie w sposób bardziej zdumiewający w dniu Pięćdziesiątnicy. Apostołowie napełnieni Duchem świętym zaczynają głosić "wielkie dzieła Boże" (Dz 2, 11), a Piotr oznajmia, że to wylanie Ducha jest znakiem czasów mesjańskich. Ci, którzy wówczas uwierzyli słowom Apostołów i pozwolili się ochrzcić, otrzymali z kolei dar Ducha świętego.

"Od tego czasu Apostołowie, wypełniając wolę Chrystusa, przez wkładanie rąk udzielali neofitom daru Ducha świętego, który uzupełniał łaskę chrztu. Dlatego w Liście do Hebrajczyków wśród pierwszych elementów formacji chrześcijańskiej wymienia się naukę o chrzcie i wkładaniu rąk. To wkładanie rąk w tradycji katolickiej słusznie uznaje się za początek sakramentu bierzmowania, który w pewien sposób przedłuża w Kościele łaskę Pięćdziesiątnicy".

Żródło: Katechizm Kościoła Katolickiego, Dział drugi, Rozdział pierwszy, Artykuł II: Sakrament bierzmowania.  

Informacje praktyczne


Na rodzicach i duszpasterzach spoczywa obowiązek troski o to, aby kandydaci zostali właściwie przygotowani do przyjęcia sakramentu bierzmowania i w odpowiednim czasie do niego przystąpili. Odpowiedzialnym za przygotowanie w naszej parafii jest ks. Wojciech, do którego należy zgłaszać się z ewentualnymi pytaniami.

 

FORMACJA BIERZMOWANYCH W ROKU SZKOLNYM I KATECHETYCZNYM 2017/2018

Przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania trwa przez trzy lata edukacji (wg starych przepisów: podczas trwania nauki w gimnazjum, a wg nowych zmian od 6 do 8 klasy szkoły podstawowej). Całość przygotowania obejmuje dwa etapy:

I. Etap - katechetyczny

Odpowiedzialnym jest katecheta szkolny, który współpracuje z duszpasterzami katechizowanej młodzieży. Kandydaci w tym czasie mają osiągnąć konieczną znajomość prawd wiary i moralności na podstawie katechizmu bierzmowanych („Katechizm dla dzieci i młodzieży” – ks. St. Piotrowski). Na zakończenie tego etapu ma miejsce w szkole egzamin z wiedzy katechizmowej - przeprowadzony przez dekanalnego wizytatora nauki religii w obecności katechety.

II Etap – formacyjny

Odpowiedzialna za przygotowanie jest parafia kandydata do bierzmowania (wg miejsca zamieszkania). Formacja parafialna obejmuje wszystkie trzy klasy kształcenia szkolnego.

KLASA VI:

Terminy spotkań formacyjnych (po Mszy Św. o godz.18.00) po niej spotkanie formacyjne

 • 4 X   2018r. (Do tego dnia należy bezwzględnie dostarczyć deklaracje).
 • 6 XII  2018r.
 • 7 III  2019r.
 • 2 V  2019r.
 • 6 VI  2019r. (Zakończenie roku formacyjnego - spotkanie podsumowujące).

Uczestnictwo w nabożeństwach:

 • Październik – Różaniec (przynajmniej 2 razy w tygodniu) – odprawiany codziennie o 17.30.
 • Adwent (Grudzień) - Roraty (raz w tygodniu) – Msza św. roratnia codziennie o 7.00 oraz w środy i soboty o 18.00.
 • Wielki Post  – Droga Krzyżowa (raz w tygodniu: wtorki lub piątki o godz. 17.15).
 • Maj - nabożeństwo majowe (przynajmniej 2 razy w tygodniu) - odprawiane codziennie o 17.30.

Życie sakramentalne:

 • Coniedzielne uczestnictwo we Mszy św.
 • Sakrament Pokuty przynajmniej przed Bożym Narodzeniem i przed Wielkanocą (najlepiej w czasie rekolekcji szkolnych).

Uwaga!

Rodzice w porozumieniu z kandydatami do bierzmowania składają u ks. Wojciecha pisemne deklaracje przystąpienia i realizacji programu przygotowania do bierzmowania (najpóźniej do 6 XII 2018r.). Złożenie deklaracji jest warunkiem koniecznym do rozpoczęcia przez kandydata pierwszego etapu formacyjnego. Brak deklaracji będzie skutkował nie wpisaniem kandydata na listę osób przygotowujących się do bierzmowania w roku szkolnym 2018/2019.

KLASA VII:

W ramach przygotowania uczniowie klas VII gimnazjum będą uczestniczyć w spotkaniach formacyjnych i nabożeństwach w roku liturgicznym oraz odbywać praktykę I Piątków miesiąca. Mają służyć one dobru duchowemu kandydatów (możliwość pracy nad sobą i kierownictwa duchowego). W tych dniach kandydaci mają obowiązek przystąpić do spowiedzi i komunii św. oraz uczestniczyć w spotkaniach formacyjnych.

I piątki miesiąca i terminy spotkań w klasie VII SP:

Msza Św. o godz. 18.00 po niej spotkanie formacyjne

 • 6. 10. 2018 r.
 • 1. 12. 2018 r.
 • 2. 03. 2019 r.
 • 4. 05. 2019 r.
 • 1. 06. 2019 r.

Uwaga!

Rodzice w porozumieniu z kandydatami do bierzmowania składają u ks. Wojciecha pisemne deklaracje przystąpienia i realizacji programu przygotowania do bierzmowania (najpóźniej do 6 X 2018r.). Złożenie deklaracji jest warunkiem koniecznym do rozpoczęcia przez kandydata pierwszego etapu formacyjnego. Brak deklaracji będzie skutkował nie wpisaniem kandydata na listę osób przygotowujących się do bierzmowania w roku szkolnym 2018/2019.

Klasa III Gimnazjum i VIII Szkoły Podstawowej

Konieczne do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania są: Metryka Chrztu (jeśli kandydat był ochrzczony w innej parafii niż św. Wojciecha) oraz zaświadczenie o zdanym egzaminie z katechizmu w ramach katechezy szkolnej, które należy dostarczyć najpóźniej do końca listopada .

W ramach przygotowania uczniowie klas III gimnazjum i VIII Szkoły Podstawowej będą uczestniczyć w spotkaniach formacyjnych i coniedzielnej Mszy świętej. Wszystkie proponowane formy przygotowania do bierzmowania mają na celu:

 • uczenie gotowości pełniejszego uczestnictwa w życiu parafii;
 • uświadomienie powszechnego powołania do świętości;
 • rozpoznanie własnego powołania;
 • gotowość czynienia dzieł miłosierdzia;
 • kształtowanie ducha modlitwy i pokuty.

Msza Św. o godz. 18.00 po niej spotkanie formacyjne

 • 5 X  2018 r.     Spotkanie formacyjne. (Najpóźniej do tego dnia należy dostarczyć deklaracje).
 • 2 XI 2018 r.    
 • 7 XII 2018 r.
 • 4 I  2019 r.  
 • 1 II 2019 r.
 • 1.III.2019r.    Zakończenie formacji i podsumowanie.
 

Wymagane dokumenty


 • metryka chrztu

 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej i zdanym egzaminie z katechizmu

 • w przypadku osób starszych - świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej

Ważne


Wszystkie sakramenty udzielane są zawsze w parafii właściwej dla swojego miejsca zamieszkania. W tym celu należy wcześniej w parafii zarejestrować się (osobiście w kancelarii lub przy okazji odwiedzin kolędowych). 

 
© 2018
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.