Wielkość liter

Sakrament Bierzmowania

Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do "sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego", którego jedność powinna być zachowywana. Należy zatem wyjaśniać wiernym, że przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Istotnie, "przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej".

W Starym Testamencie prorocy zapowiadali, że Duch Pana spocznie na oczekiwanym Mesjaszu ze względu na Jego zbawcze posłanie. Zstąpienie Ducha świętego na Jezusa, kiedy Jan udzielał Mu chrztu, było znakiem, że jest On tym, który miał przyjść, że jest Mesjaszem, Synem Bożym. Jezus poczęty za sprawą Ducha świętego urzeczywistnia całe swoje życie i całe swoje posłanie w pełnej jedności z Duchem świętym, którego Ojciec daje Mu "z niezmierzonej obfitości" (J 3, 34).

Ta pełnia Ducha nie miała pozostać jedynie udziałem Mesjasza, ale miała być udzielona całemu ludowi mesjańskiemu. Chrystus wielokrotnie obiecywał wylanie Ducha. Spełnił najpierw tę swoją obietnicę w dniu Paschy, a następnie w sposób bardziej zdumiewający w dniu Pięćdziesiątnicy. Apostołowie napełnieni Duchem świętym zaczynają głosić "wielkie dzieła Boże" (Dz 2, 11), a Piotr oznajmia, że to wylanie Ducha jest znakiem czasów mesjańskich. Ci, którzy wówczas uwierzyli słowom Apostołów i pozwolili się ochrzcić, otrzymali z kolei dar Ducha świętego.

"Od tego czasu Apostołowie, wypełniając wolę Chrystusa, przez wkładanie rąk udzielali neofitom daru Ducha świętego, który uzupełniał łaskę chrztu. Dlatego w Liście do Hebrajczyków wśród pierwszych elementów formacji chrześcijańskiej wymienia się naukę o chrzcie i wkładaniu rąk. To wkładanie rąk w tradycji katolickiej słusznie uznaje się za początek sakramentu bierzmowania, który w pewien sposób przedłuża w Kościele łaskę Pięćdziesiątnicy".

Żródło: Katechizm Kościoła Katolickiego, Dział drugi, Rozdział pierwszy, Artykuł II: Sakrament bierzmowania.  

Informacje praktyczne


Na rodzicach i duszpasterzach spoczywa obowiązek troski o to, aby kandydaci zostali właściwie przygotowani do przyjęcia sakramentu bierzmowania i w odpowiednim czasie do niego przystąpili. Odpowiedzialnym za przygotowanie w naszej parafii jest ks. Wojciech, do którego należy zgłaszać się z ewentualnymi pytaniami.

FORMACJA BIERZMOWANYCH W ROKU SZKOLNYM I KATECHETYCZNYM 2018/2019

Spotkania formacyjne młodzieży przygotowującej się do Bierzmowania:

  • Klasy III Gimnazjum i VIII Szkoły Podstawowej. Msza Św. w każdy I-szy piątek miesiąca, po niej spotkanie w kościele
  • Klasy VI  i VII Szkoły Podstawowej. Msza Św. o godz. 12.30  w każdą  IV-tą Niedzielę miesiąca po niej spotkanie w kościele
 

Wymagane dokumenty


  • metryka chrztu

  • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej i zdanym egzaminie z katechizmu

  • w przypadku osób starszych - świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej

Ważne


Wszystkie sakramenty udzielane są zawsze w parafii właściwej dla swojego miejsca zamieszkania. W tym celu należy wcześniej w parafii zarejestrować się (osobiście w kancelarii lub przy okazji odwiedzin kolędowych). 

 
Bierzmowanie w Kurii

ARCHIDIECEZJA BIAŁOSTOCKA
K U R I A   M E T R O P O L I T A L N A    B I A Ł O S T O C K A

15-087 Białystok, ul. Kościelna 1, tel. 085/665 24 00, fax 085/665 24 31
e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć


P.T. Kapłani Archidiecezji Białostockiej


    Kuria Metropolitalna Białostocka uprzejmie informuje, iż sakrament bierzmowania osób, które nie przyjęły go w wieku szkolnym, zgodnie z dotychczasową praktyką, będzie udzielany w kaplicy Kurii Metropolitalnej Białostockiej przy ul. Kościelnej 1 w Białymstoku.

    Sakramentu bierzmowania udzielać będzie biskup Henryk Ciereszko w następujące środy w ciągu roku duszpasterskiego 2018/2019, podczas Mszy św. o godz. 8.00:

  • 5 grudnia 2018 r.
  • 23 stycznia 2019 r.
  • 20 marca 2019 r.
  • 8 maja 2019 r.

    Zgodnie ze Wskazaniami KEP dot. przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania, przyjętymi podczas 375. Zebrania Plenarnego 13-14 marca 2017 r., nie można udzielać bierzmowania dorosłym bez należytego przygotowania.     Przygotowanie kandydatów do bierzmowania jest obowiązkiem duszpasterzy. W miarę możliwości wskazane jest również przygotowanie świadków bierzmowania do podjęcia tej funkcji.

    Już przygotowanych kandydatów do bierzmowania zgłaszają duszpasterze w Kancelarii Kurii najpóźniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem bierzmowania.

    Przy zgłoszeniu kandydata należy dołączyć jego świadectwo chrztu, zaświadczenie o przygotowaniu do przyjęcia bierzmowania oraz zaświadczenie dotyczące zdatności świadka bierzmowania do pełnienia tej funkcji.

    Zaświadczenie o odbytej spowiedzi przyjmujący sakrament i świadek bierzmowania mają okazać bezpośrednio przed udzieleniem sakramentu.

    Przypomina się, że świadkami bierzmowania powinni być przede wszystkim rodzice chrzestni, o ile są nadal wierzącymi i praktykującymi katolikami. W innym przypadku świadkiem może być osoba, która ukończyła 16 rok życia, przyjęła sakramenty inicjacji chrześcijańskiej, jest wierzącym i praktykującym katolikiem, wolnym od kar kanonicznych. Świadkami bierzmowania nie mogą być naturalni rodzice bierzmowanego.


Ks. Andrzej Kakareko

KANCLERZ KURII

Białystok, dnia 25 października 2018 roku

Nr 1049/18/A

 
© 2019
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.